Radon är en osynlig och luktfri gas som kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Trots att radon är vanligt förekommande och finns överallt runt omkring oss kan det i höga koncentrationer bli farligt för vår hälsa.

En av de största farorna med radon är dess koppling till lungcancer. När radon bryts ner frigörs radioaktiva partiklar som vi kan andas in. Dessa partiklar kan fastna i lungorna och skada lungvävnaden över tid. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och uppskattningsvis orsakar det omkring 3-14 procent av alla lungcancerfall beroende på land och exponeringsnivåer.

Eftersom radon inte kan ses eller luktas är det viktigt att mäta radonhalten i våra hem. Genom att använda en radonmätare kan man få en uppfattning om radonhalten i inomhusmiljön. Det rekommenderas att genomföra radonmätningar på regelbunden basis, särskilt i områden där höga radonhalter är vanligt förekommande.

Om höga radonhalter upptäcks är det viktigt att vidta åtgärder för att minska exponeringen. Det finns olika metoder för att minska radonhalten i hemmet, inklusive installation av radonsug eller ventilationssystem. Det är bäst att anlita en professionell radonkonsult för att bedöma situationen och ge råd om lämpliga åtgärder för att minska radonhalten.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt radon i källare och grundplan, där radonhalterna oftast är högst. Genom att täta sprickor och hål i golv och väggar samt förbättra ventilationen kan man minska risken för radonintrång i hemmet.

Det är också viktigt att vara medveten om radonrisken vid köp av bostad. Många länder har infört lagstiftning som kräver radonmätning och information om radon i fastighetsannonser och vid försäljning. Det är klokt att ta med radonmätning som en del av besiktningen vid husköp eller hyresavtal.

Att vara medveten om farorna med radon och vidta åtgärder för att minska exponeringen är avgörande för att skydda vår hälsa och säkerhet. Genom att mäta radonhalten i våra hem och vidta lämpliga åtgärder kan vi minimera risken för lungcancer och skapa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för oss själva och våra familjer.

Relaterad information
Radonmätning arbetsplats
Mäta radon